Projekty a partnerství naší školy

Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2016-1-CZ01-KA102-023209

Název projektu:

Za odbornými znalostmi do EU

Období projektu:

01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
 • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
 • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
 • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Zvyšování naší kvality formou blended learning

logo projektu
Od září do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality formou blended learning“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0813, konkrétně klíčovou aktivitu č. 3 a 4:
 • Klíčová aktivita č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využítím ICT formou blended-learningu
 • Klíčová aktivita č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu
Bližší informace o projektu naleznete zde.


Zvyšování naší kvality

logo projektu
Od srpna do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2169, konkrétně klíčovou aktivitu č. 1, 2 a 4:
 • Klíčová aktivita č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Klíčová aktivita č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Klíčová aktivita č. 4: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky
Bližší informace o projektu naleznete zde.


Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2014-1-CZ01-KA102-000360

Název projektu:

Za technikou do EU

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Stáže žáků budou probíhat ve dvou polských školách (Zespól Szkól Lacznósci v Krakově a Zespol szkol nr 37 ve Varšavě) a ve dvou slovenských školách (Stredná odborná škola informačních technológii v Banské Bystrici a Stredná odborná škola informačních technológii v Bratislavě).

V rámci uskutečňovaných stáží žáci získávají nové dovednosti a znalosti v oblasti informačních technologií, telekomunikační techniky a počítačových sítí, které jsou důležité pro jeho následné uplatnění na trhu práce. Účastníci se naučí samostatně vyhledávat řešení zadaných problémů, flexibilitu, samostatnost, schopnost úvahy, rozhodování a práci v týmu.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 34 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.


Společné vzdělávání žáků středních škol za pomoci moderních technologií

logo projektu

Registrační číslo projektu:

2014/0072

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na spolupráci středních škol Slovenské a České republiky. Vytváří nové kontakty mezi příhraničními vzdělávacími institucemi v Kysuckém Novém Mestě a v Ostravě, umožňuje v reálu porovnat region a lidi za hranicemi.


Rozvoj kompetencí pracovníků SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ teleinformatiky

logo projektu

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.44/01.0058

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu (SPŠei a SŠ teleinformatiky) vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a didaktických dovedností pedagogických pracovníků a posílení ICT a měkkých kompetencí nepedagogických pracovníků zapojených škol.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu.

logo projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


PISA 2012

Projekt PISA je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků vzdělávání, který v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech členských zemí OECD.

logo projektu
Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

Další informace na:

PISA 2012


S ICT ve škole lépe a radostněji

Hlavním cílem "šablon" a celého projektu "EU peníze středním školám" je zjednodušení formálních procesů spojených s čerpáním peněz z evropských fondů. Více informací v tomto letáčku.

logo projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.5.00/34.0326

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

V rámci projektu "EU peníze školám" jsme v rámci šablony I/2 Inovace a zkvalitnění výuky vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Jazyk český – interpretace textu směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Jazyk český – filozofie umění

V rámci projektu "EU peníze školám" jsme v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedených předmětů:

 • Aplikační software – Gimp – práce s obrázky, práce s textem, fotomontáž; Corel Draw - vektorové obrázky
 • Elektrická měření – měřící systémy, chyby měření, měření frekvence, úrovně napětí, periody
 • Elektrická měření – revize spotřebičů
 • Fyzika – síla, práce, výkon, gravitace
 • Fyzika – teplota, teplo, tání, tuhnutí
 • Informační technologie – práce s obrázky, pracovní prostředí, panoramatické fotografie
 • Optické komunikace – spojování optických vláken, svařování optických vláken, charakteristika optických vláken
 • Praxe – vlastnosti směrovaného protokolu; packet, konfigurace
 • Programování C# - konzolové aplikace, datové typy, cykly, větvení
 • Programování Java – logické funkce, cykly, větvení, práce s textovým souborem
 • Programování www – XHTML – barvy, text, tabulky; CSS - kaskádové styly
 • Programování – Windows, soubor, grafika
 • Programování – Třída NET, metody
 • Počítačové sítě – redundance, port

V rámci projektu "EU peníze školám" jsme v rámci šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Matematika – geometrie, kružnice, elipsa, hyperbola
 • Matematika – funkce, grafy

Vytvořené vzdělávací materiály jsou k dispozici na studijním oddělení Střední školy teleinformatiky, Opavská 1119, Ostrava-Poruba.


Posílení klíčových a jazykových kompetencí školských pracovníků

Hlavní cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a klíčových kompetencí pracovníků škol. V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner.

logo projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.05/03.0028

Prioritní osa:

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Nové technologie pro výuku datových sítí

Hlavním cílem projektu je rozšířit a modernizovat technické zázemí pro praktickou i teoretickou výuku předmětů optovláknové technologie a počítačových sítí a tím zvýšit kvalitu odborného vzdělání žáků školy. V důsledku pak tímto zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, případně zvýšit šance na úspěšné pokračování žáků ve studiu na vysoké škole. Další informace o projektu.

logo projektuRegistrační číslo:

CZ.1.10/2.1.00/08.00753

Prioritní osa:

2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory:

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory:

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání


Inkubátor Junior

Projekt je zaměřen na zvyšování motivace žáků středních škol v MSK, Olomouckém a Zlínském kraji v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Bude vytvořeno a realizováno 80 seminářů (1 motivační a 7 tématických na každé škole). Metodika tématických seminářů bude zpracována ve formě Příruček pro učitele a Pracovních sešitů pro žáky.

logo projektu
Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.00/14.0020

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Žadatel:

Vysoká škola podnikání, a.s.


Eko Energie 2010

Projekt je zaměřen na problematiku životního prostředí spojenou s vývojem a aplikací nových technologií. Součástí projektu je žákovská konference. Informace o projektu ...

Závěrečná zpráva Eko Eneregie 2010 (obsahuje i fotografie).


Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Posláním Podnikatelského inkubátoru je motivace žáků a absolventů k podnikání, komplexní podpora začínajících inovativních firem i inovativních projektů zralých společností a mnoho dalšího. Více se dozvíte v prezentaci Podnikatelského inkubátoru.

PI logo

Nové přístupy využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Podrobné informace o projektu.

OU logo

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.07/02.0049.

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita v Ostravě


Střední škola - brána k technické kariéře

Škola je zapojena do tohoto projektu, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí. Více informací a bezplatná registrace na www.studentprofil.cz.


Mobilní škola interkulturního učení - nástroj pedagogů pro zvládání multikulturníhch bariér

Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

Projekt je realizován v partnerské spolupráci s Asociací středoškolských klubů ČR. Více informací na www.interkultura.cz.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Více informací o projektu na www.nejsmevsichnistejni.cz

logo projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Koordinátor projektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.


Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje

Naše škola je aktivním partnerem v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Další podrobnosti se dozvíte na oficiálních stránkách projektu.


RPIC-VIP logo

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.07/11.0112

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Žadatel:

RPIC-ViP s.r.o.


Spolupráce s TELESIS CZ

TELESIS CZ

Naše škola spolupracuje s firmou TELESIS CZ, která je významným Českým výrobce digitálních a VoIP telefonních ústředen.

V rámci V rámci spolupráce nám byla pro výuku zapůjčena digitální telefonní ústředna PX-24m. Jedná se o digitální pobočkovou ústřednu pro malé a střední firmy. Systém umožňuje používat analogové, digitální, ISDN a VoIP (protokol H.323 a SIP) pobočkové přípojky. Umožňuje připojení do LAN sítě a dle požadavku zákazníka směrovat volání přes PSTN síť nebo Internet. Žáci na této pobočkové ústředně provádí základní konfiguraci ústředny, jednotlivých linek (vnitřních i vnějších) a ověření doplňkových služeb poskytovaných touto pobočkovou ústřednou.


eTwinning

eTwinning

Naše škola je zapojena do programu eTwinning, který je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů základních a středních škol v rámci Evropské unie prostřednictvím informačních technologií. Žáci pracují na společných projektech, komunikují spolu cizím jazykem. Dozvídají se o kultuře jiné země, řeší společný problém. Výstupem projektu je např. webová stránka nebo prezentace vytvořená v programu MS PowerPoint.

V rámci tohoto programu je uzavřeno partnerství naší školy s řeckou školou General Lyceum v Sykourio. Vybrané třídy z obou škol pracují na projektu Přátelství bez hranic. Žáci, kteří se účastní projektu, píší text v angličtině, pracují s digitálními fotografiemi, vytvářejí prezentace v programu MS PowerPoint. Prezentace představí žáky, jejich zájmy, rodinu, školu, město, region. Tyto prezentace si naše škola s řeckou školou navzájem vymění. Žáci tak mají příležitost poznat zájmy a aktivity jejich vrstevníků v jiné zemi. Seznámí se s kulturou a charakteristikou země partnerské školy.

Cílem našeho projektu je zlepšovat u žáků anglickou slovní zásobu, jejich počítačové dovednosti, rozvíjet u žáků porozumění a znalost jiné evropské země. Partnerství získalo ocenění eTwining Label.

V současnosti žáci pracují na projektu Žijeme v Evropě. Žáci vyhledávají informace o historii řecko-českých vztahů a shromažďují poznatky z nejrůznějších oblastí současného života partnerské země. Vzájemné kulturní porozumění a posílení povědomí o evropské identitě je smyslem této týmové spolupráce.


Ekologická osvěta v technické škole

Projekt je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007. Jde o tříměsíční aktivní působení na skupinu žáků 2. ročníků naší školy. Cílem projektu je získat a prohloubit ekologické povědomí žáků na škole. Prostředkem k vytýčenému cíli jsou exkurze, ekologické besedy, spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Ostravě a pobyt v terénním středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné. Paralelně probíhá mapování a vyhodnocování ekologických znalostí žáků formou testů a vytvořením závěrečných prezentací pro šíření projektu. Projekt má vychovávat žáky k udržitelnému rozvoji společnosti.

Exkurze:

 • Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze
 • OZO – Ostrava-Kunčice
 • Národní kulturní památka Dolní Vítkovice
 • Planetárium Johanna Palisy v Ostravě-Porubě

Stávám se středoškolákem

Projekt je realizován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené na práci. Jde o čtyřměsíční projekt zaměřený na adolescentní mládež, přicházející do prvních ročníků střední školy. Projekt, kromě přípravné a závěrečné vyhodnocující fáze zahrnuje 3 základní etapy. První, pobytová adaptační část je zaměřena na mapování hodnot podle modifikace Tarterova dotazníku pro dospívající mládež, identifikující rizikové oblasti, dále na adaptaci v třídním kolektivu. Ve druhé části se cíleně působí na žákovu osobnost v oblastech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, na adaptaci ve školním kolektivu, na osvojení efektivních metod učení a na seznamování se školními aktivitami žáků (peer metody, kdy starší žáci seznamují účastníky s aktivitami). Třetí část projektu, opět pobytová je zaměřena na vyhodnocování sociometrických matic třídního kolektivu a na opakované vypracování modifikace Tarterova dotazníku.
Záměrem projektu je cíleně ovlivnit mladého člověka, v období přechodu ze základní na střední školu a po dobu dalších čtyřech měsíců tak, aby měl co nejlepší předpoklad stát se zdravou vyrovnanou osobností.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Naše škola uzavřela partnerství s VŠB – TU Ostrava v rámci evropského sociálního fondu v ČR. Více informací k tomuto projektu naleznete zde. Další informace k projektu ke stažení .

Název projektu:

Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie

Číslo projektu:

Č. j.: 4404/2006-303

Registrační číslo:

CZ.04.1.03/3.2.15.2./0311

Doba řešení:

20. 12. 2006 – 30. 6. 2008

Vedoucí projektu:

prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.


Program Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Naše škola je zapojena do programu Leonardo da Vinci. Odborná a jazyková způsobilost je zdokonalována mezinárodními výměnnými stážemi mezi našimi nejlepšími žáky a žáky partnerských škol. V souvislosti s těmito výměnami nám byl již opakovaně schválen Projekt Leonardo da Vinci. Naši žáci stráví v partnerských školách dva týdny. Na odborných pracovištích žáci zhotovují výrobky podle modulů. Žáci mají možnost navštívit i pracoviště a informační servisy. Po návratu žáci informují ostatní žáky o způsobech výuky v partnerských školách a při následné návštěvě zahraničních žáků pomáhají s programem v odborném vyučování i ve volném čase. Žáci se tak profesně i jazykově zdokonalují. Výměn se účastní také odborný pedagogický dozor. Dorozumívacím jazykem je angličtina. Pedagogové na základě nových získaných vědomostí a zkušeností mají potažmo možnost inovovat a zdokonalovat praktickou výuku. Účastníci získávají osvědčení o účasti a Europass.

V rámci projektu naši žáci jezdí na stáže do partnerských škol v Německu (Telekomunikační škola Deutsche Telekom), v Polsku (Zespól Szkól Lacznósci, Krakow) a na Slovensko (Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bánská Bystrica a Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bratislava). V únoru 2008 jsme podali novou přihlášku do projektu Leonardo da Vinci 2008/2009, který nám byl opět schválen. Program jednotlivých stáží je neustále inovován.


Projekt IQ

Holandský projekt


Pracujeme na projektu IQ - Holandsko, jehož hlavním cílem je modernizace elektrotechnického vzdělávání a podpora spolupráce v obchodní sféře mezi Českou republikou a Nizozemím. Tento projekt je rozdělen na elektro, energetiku a telekomunikace. My se účastníme projektu v telekomunikacích, jsme satelitní školou projektu IQ Training Centre. Po úspěšném ukončení zkoušky v tomto projektu, získávají žáci certifikát, který má platnost v zemích EU. Tento certifikát z projektu IQ a Osvědčení o účasti v projektu Leonardo da Vinci žákům otevírají pracovní možnosti v ČR i v zemích Evropské unie.

Dne 15. až 17. dubna se naši žáci zúčastnili zkoušku MCI v rámci projektu IQ elektro ve zkušebním centru v Brně. Certifikát za úspěšné vykonání zkoušky získali: Martin Cigán, Jan Krejčí, Tomáš Maršálek, Jiří Skýpala a Martin Střelec


Projekt Junior Achievement

Junior Achievement

Tento projekt se zabývá aplikovanou ekonomií – projekt je financován v rámci Baťova projektu. Součástí projektu je provozování školního bufetu, nadační akce, účast na besedách, exkurzích a soutěžích pořádaných společností Junior Czech. Naše škola využívá tyto programy:

 • JA Firma
  • Enterprise Without Borders (Podnikání bez hranic)
  • GBE - Etika v podnikání
  • Entrepreneurial Skills Pass, možnost závěrečné on-line zkoušky s mezinárodní platností.
 • Ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN, ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
 • Teorie Aplikované ekonomie
 • E-learningový program Poznej svoje peníze (projekt vytváří podmínky pro získání základní orientace mladých lidí ve světe financí. Důraz je kladen na rozvoj osobních dovedností potřebných pro zodpovědné a úspěšné jednání v dospělosti)
 • Think Big School je program určený pro studenty třetích ročníků středních škol. Jde o příležitost získat praktické zkušenosti z oblasti projektového řízení, týmové spolupráce a digitálních technologií. Hlavním cílem je podpořit jejich podnikavého ducha, orientaci ve světě nových digitálních technologií a důvěru v nápady studentů.

Cena vévody z Edinburghu

Cena vévody z Edinburghu

Vznikla nová skupina žáků v rámci Programu Cena Vévody z Edinburghu. Skupina usiluje o získání stříbrného odznaku. Žáci ostatních skupin se účastnili řady aktivit. Skupina se připravuje na závěrečnou expedici v rámci získaní stříbrného odznaku Vévody z Edinburghu.

Napsali o nás: Lenka Juřenová, Deník, 24.10.2007


Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Aktivně se zapojujeme do vzdělávacích programů projektu "Vzdělávání o lidských právech" s použitím dokumentárního filmu realizovaného společností Člověk v tísni při ČT. Navazujícím projektem je projekt "Jeden svět na školách", v jehož rámci se účastníme různých seminářů a školení. Žáci naší školy se zapojili do literární soutěže "Jeden svět na školách". Školní kolo proběhlo v lednu a výsledky byly zveřejněny v Informačním centru naší školy.


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     listopad 2016     prosinec 2016     leden 2017    

únor 2017     březen 2017     duben 2017     aktuální informace

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015