Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školská rada

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne 6. 4. 2005 se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách školské rady.

Školská rada má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Poslední volby do školské rady proběhly 17. 4. 2024. Složení školské rady:

  • Mgr. Pavel Dědičík – zvolen z řad pedagogických pracovníků školy
  • Mgr. Božena Wiesnerová – zvolena z řad pedagogických pracovníků školy
  • Daniela Kedroňová – zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých
  • Mgr. Olga Malohlavová – zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých
  • Hana Hurníková – jmenována zřizovatelem
  • Ing. Pavel Nevlud – jmenován zřizovatelem

Školská rada se podílí na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zápisy z jednání školské rady

Zápis z jednání školské rady (26. 3. 2024)