Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školská rada

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne 6.4.2005 se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách školské rady.

Školská rada má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Poslední doplňovací volby do školské rady proběhly 12. 10. 2023. Složení školské rady:

 • Ing. Pavel Koždoň – předseda, zvolen pedagogickými pracovníky školy
 • Mgr. Petra Johnová – místopředsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky školy
 • Vladimír Buš – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 • Kateřina Polcerová – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
 • Hana Hurníková – jmenována zřizovatelem
 • Ing. Pavel Nevlud – jmenován zřizovatelem

Školská rada se podílí na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o.,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zápisy z jednání školské rady

Zápis z 1. jednání školské rady (31. 5. 2021)