Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informační a komunikační technologie (26-45-M/01)

Charakteristika oboru

Studium oboru Informační a komunikační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o informační technologie, telekomunikační technologie (mobilní a pevné sítě), počítačové sítě, kybernetickou bezpečnost, programování, tvorbu www stránek, počítačovou grafiku, zabezpečovací techniku a elektrotechniku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi získali teoretické vědomosti a praktické zkušenosti ve výše uvedených oblastech, pracovali s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením, dalšími prostředky ICT, využívali adekvátní zdroje informací a efektivně s informacemi pracovali. Důraz je kladen na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí (Cisco academy) a telekomunikačních sítí, na práci se základním programovým vybavením a aplikačním programovým vybavením, na programování a elektrotechnická měření.

Zdravotní způsobilost žáků ke studiu

Žáci při studiu vykonávají pouze činnosti, které dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spadají do I. kategorie.

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. jsou pro tento studijní obor stanovena onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče:

 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
 • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu.

Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf.


Uplatnění absolventů

 • návrh, výstavba a správa počítačových sítí
 • tvorba www stránek včetně grafického designu
 • montáž, údržba a testování telekomunikačních zařízení
 • výstavba telekomunikačních sítí (optické sítě)
 • zajišťování telekomunikačních služeb
 • montáž a údržba radiokomunikačních zařízení
 • montáž a údržba zabezpečovací techniky
 • montáž elektrotechnických zařízení
 • elektrotechnická měření

Možnými uplatněními absolventů jsou správce počítačových sítí, technik telekomunikačních zařízení a sítí, technik radiokomunikací a radiokomunikačních zařízení, technik zabezpečovací techniky, pracovník uživatelské podpory v oblasti informačních a komunikačních technologií, elektrotechnik, aj. Absolventi oboru Informační a komunikační technologie se mohou ucházet o navazující studium na vysokých školách technického zaměření, kde mohou prohloubit vědomosti získané studiem tohoto oboru – např. VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita, VUT Brno, ČVUT Praha, aj.


Seznam a popis vyučovaných odborných předmětů


Učební plán dle ŠVP