Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Ochrana oznamovatelů

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

Střední škola teleinformatiky, Ostrava,p.o. se sídlem Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava – Poruba, IČ: 00845329, jako povinný subjekt na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon) vytváří vnitřní oznamovací systém (VOS), kterým je možno podat oznámení o porušení práva Unie na základě Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro ro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Protiprávnost jednání definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování
  EU, nebo
 14. fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně
  ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů si škola vymezuje, že oznamovatelem je fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti (včetně ucházení se o práci nebo v souvislosti s bývalou prací pro povinný subjekt) má důvodné podezření, že v rámci organizace, kde je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání, a tedy takovouto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému nebo orgánů činných v trestním řízení.

Práva oznamovatele

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty (Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti).
 3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení (nejpozději do 90 dnů ve skutkově nebo právně složitých případech). Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o. jsou stanoveny s ohledem na zastupitelnost příslušných osob, které přijímají oznámení, tyto příslušné osoby, a to v následujícím pořadí:

1) Darina Gužíková, +420 734 293 841, guzikova@teleinformatika.eu
2) Bc. Jana Polášek Šimková, DiS. +420 734 293 557, simkova@teleinformatika.eu

Obsah a způsob podání oznámení

1. Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o. na adrese Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava – Poruba, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném viz výše. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;
b) písemně na sekretariátu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o. na adrese Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava – Poruba. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
Vzor podání oznámení (formát .docx)
Vzor podání oznámení (formát .pdf)
c) telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod.na telefonní lince:
1) Darina Gužíková, +420 734 293 841
2) Bc. Jana Polášek Šimková, DiS. +420 734 293 557
d) elektronicky na e-mailové adrese:
1) Darina Gužíková, guzikova@teleinformatika.eu
2) Bc. Jana Polášek Šimková, simkova@teleinformatika.eu
e) externím oznamovacím systémem provozovaným Ministerstvem spravedlnosti

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)