Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informační technologie (18-20-M/01)

Charakteristika oboru

Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o informační technologie, operační systémy, hardware, počítačové sítě, programování, tvorbu www stránek a počítačovou grafiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi získali teoretické vědomosti a praktické zkušenosti ve výše uvedených oblastech, pracovali s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením, dalšími prostředky ICT, využívali adekvátní zdroje informací a efektivně s informacemi pracovali. Důraz je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí (Cisco academy), na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení.

Zdravotní způsobilost žáků ke studiu

Žáci při studiu vykonávají pouze činnosti, které dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů spadají do I. kategorie.

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. nejsou pro tento studijní obor stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, tzn. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.


Uplatnění absolventů

  • návrh a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
  • údržba prostředků IT z hlediska HW
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
  • instalace a správa aplikačního SW
  • instalace a správa OS
  • návrh, realizace a administrace počítačových sítí
  • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
  • obecná i specializovaná podpora uživatelských prostředků IT

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky IT aj. Absolventi oboru Informační technologie se mohou ucházet o navazující studium na vysokých školách technického zaměření, kde mohou prohloubit vědomosti získané studiem tohoto oboru – např. VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita, VUT Brno, ČVUT Praha, aj.


Seznam a popis vyučovaných odborných předmětů


Učební plán dle ŠVP