Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Projekty a partnerství naší školy

Digitalizujeme školu

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1
Období programu: 1. 2023 až 31. 12. 2023
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období pořízeny mobilní digitální technologie pro výuku.

Leták k projektu ke stažení zde.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 1. 2023 až 31. 8. 2023
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 9. 2022 až 31. 12. 2022
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 1. 2022 až 31. 8. 2022
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Realizace: 7/2021–11/2023
Rozpočet: 450 mil. Kč
Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
Identifikační údaje partnera (P23)
Název partnera:
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
IČ: 00845329
DIČ: CZ 00845329
Statutární zástupce: Ing. Pavel Zubek

Podporované aktivity:

 • Gramotnostní aktivity
  • G1 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • G2 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
  • G6 Šablona: Tandemová výuka SŠ/VOŠ
  • G6 Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • ICT aktivity
  • I3 Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • I3a Kyberbezpečnost pro správce sítí
  • I3b Kyberbezpečnost/kyberbezpečí v dnešním světě
 • Jazykové aktivity
  • J1 Mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning
  • J2 Prezentiáda
  • J3 Den ve firmách
  • J4 Kroužky cizího jazyka
  • J6 Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • J6 Šablona: Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ/VOŠ
  • J6 Šablona: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • Kariérové aktivity
  • K4 Motivační workshop pro žáky 1. ročníků
  • K23 Šablona: Personální podpora – Školní kariérový poradce
 • Odborné aktivity
  • O2 Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
  • O3 Vzdělávání učitelů – odbornost
  • O5a Centra praktického vyučování
  • O6 Učitel ve firmě
  • O6 Šablona Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele
  • O7 Žák ve firmě
  • O7 Šablona Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • O8 Firma ve škole
  • O8 Šablona Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
  • O9 Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
  • O10 Podpora efektivních forem vzdělávání
  • O10a Šablona Tandemová výuka SŠ/VOŠ
  • O10b Efektivní formy profesního rozvoje pedagogických pracovníků
  • O10c Šablona Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Polytechnické aktivity
  • P3 Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
  • P4 Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
  • P5 Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze
  • P6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
  • P7 Kroužky pro žáky ZŠ


Interreg V-A SK-CZ

Název projektu: Robotika… a robot ti tyká…
Kód projektu v ITMS: 304011U542
Období projektu: 09/2020 – 06/2021
Celková výše uznatelných výdajů: € 192.263,07
z toho příspěvek EU: € 163.423,59, příspěvek státních rozpočtů ČR a SR: € 16.022,22, vlastní zdroje € 12.817,26.

Informační list projektu
Společná internetová prezentace
Výstup společného vzdělávání
Didaktické video č. 1
Didaktické video č. 2

Popis projektu:

Cílem představeného projektu je v kontextu potřeb trhu práce přizpůsobit vzdělávací proces na obou stranách oprávněného území tak, aby se dosáhlo zvýšené relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce v přeshraničním regionu. Důraz se bude klást na posílení klíčových kompetencí, zručnosti a znalostí žáků a pedagogů při vzdělávacím procesu se zřetelem na neustále se měnící podmínky na trhu práce.Aktivity jsou v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi platnými pro přeshraniční území. Naplánované aktivity se přetaví do správného investování do vzdělávání, zručnosti a celoživotního vzdělávání, což jsou hlavní principy udržitelného rozvoje. To má vliv i na ekonomicko-sociální rozvoj přeshraničního regionu.

Projekt generuje potenciál pro jeho budoucí udržitelnost. Jakákoliv investice do oblasti vzdělávání, vzdělávacího procesu s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zručnosti a znalosti žáků a pedagogů zvyšuje atraktivitu přeshraničního vzdělávání u zahraničních partnerů projektu.

Další významnou úlohou předkládaného přeshraničního projektu je podpora a motivace žáků netradičními formami a inovativním přístupem k hlubšímu vztahu k informatice jako variabilnímu a praktickému předmětu s výrazným uplatněním v ostatních předmětech a praktických věcech. Snahou projektu je také prostřednictvím humanoidních platforem robotů podnítit a rozvíjet u žáků projektový přístup v myšlení.

Cílové skupiny:

Žáci a pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia Antona Bernoláka Námestovo,Wichterlova gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Gymnázia Michala Miloslava Hodžu a Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha

Měřitelné ukazatele projektu:

 • P 0436 Počet účastníků přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání: 40
 • P0615 Podpořená přátelství v oblasti vzdělávání (včetně celoživotního vzdělávání): 1
 • P0626 Společné nástroje na podporu odborného vzdělávání v přeshraničním regionu: 1
 • P0680 Vytvořené společné prvky systému vzdělávání aplikované v přeshraničním regionu: 1


Registrační číslo projektu:
2020-1-CZ01-KA102-077440

Název projektu:
Erasmus+ záruka získání odborných znalostí

Období projektu:
01.09.2020 – 31.08.2022

Popis projektu:
Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“ je zaměřen na odborné vzdělávání spojené s poznáváním nových technologií. V našem projektovém návrhu žáci vyjíždějí ke čtyřem zahraničním partnerům. Hlavním cílem projektu je mezinárodní propojení aktivit středoškoláků v oblasti informačních technologií, programování, telekomunikací, a robotiky.

Projekt je důležitý pro užší sepětí školy s potřebami našeho regionu v oblasti zavádění nových informačních a komunikačních technologií a pro trénink mladých lidí k rozvoji a posílení osobnosti, k obohacení profesionality a ke zlepšení integrace na trhu práce v regionu, celé ČR a v zemích EU. Klademe důraz na týmovou práci, projektové vyučování, problémovou výuku a na prostor pro seberozvíjení. Jednotlivých čtrnáctidenních mobilit se zúčastní 4 různé skupiny žáků, celkem vycestuje 24 žáků. Každá partnerská škola zrealizuje jiný odborný program, který obsahuje odborné oblasti a technologie, které se v naší škole nevyučují. V rámci projektu budou uplatněny pravidla ECVET pro stanovení a zároveň zhodnocení úrovně dosažených odborných znalostí a dovedností. Součástí jednotlivých mobilit bude také volnočasový program, který bude zahrnovat prohlídku města, ve které se mobilita uskutečňuje, návštěvu význačných kulturních památek daného regionu a sportovní aktivity.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 4 dny.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Bánské Bystrici                                  26. 9. 2021 – 9. 10. 2021
 • stáž ve Varšavě                                             13. 2. 2022 – 26. 2. 2022
 • stáž v Krakově                                               13. 3. 2022 – 26. 3. 2022
 • stáž v Bratislavě                                            27. 3. 2022 – 9. 4. 2022

 

Registrační číslo projektu:
2019-1-SK01-KA229-060636_2

Název projektu:
Učme a spoznávajme sa navzájom

Období projektu:
01.09.2019 – 31.08.2022

Popis projektu:
Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, telekomunikační techniky a robotiky. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, práci v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 5 dnů.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Kysuckém Novém Městě         4. 11. 2019 –  8. 11. 2019
 • stáž v Ankaře                                         19. 9. 2021 – 24. 9. 2021

Zvýšení naší kvality III.

Od září 2019 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší kvality III.“ s reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014173.

Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • CLIC ve výuce na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Využití ICT ve vzdělávání pro žáky SŠ i pro Domov mládeže
 • Doučování žáků SŠ i Domova mládeže, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem
 • Klub pro žáky Domova mládeže zaměřený na zábavnou logiku a deskové hry

Bližší informace o projektu naleznete zde.


 

Zvýšení naší kvality II.

Od září 2017 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší kvality II.“ s reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005256.

Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Bližší informace o projektu naleznete zde.


 

eTwinning

Začátkem nového kalendářního roku 2018 se skupinka čtrnácti studentů 1.C zapojila v rámci výuky anglického jazyka do mezinárodního projektu komunity evropských škol eTwinning. Našim projektovým protějškem se stala rumunská střední škola Colegiul Tehnic “Edmont Nicolau” Braila a společně zvolené téma projektu je “Films and young people” (Filmy a mladí lidé).
Cílem projektu je získání, osvojení a sdílení informací z oblasti filmové tvorby, prezentace díla, interpretace, vyjádření svých pocitů k danému tématu, hodnocení a kritika, předání informací. Studenti získají a předají si vzájemně řadu informací z oblasti nejen filmu, ale také historie, politiky, hudby, životního stylu.


 

Projekt Erasmus+

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023209
Název projektu: Za odbornými znalostmi do EU
Období projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
 • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
 • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
 • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Zvyšování naší kvality formou blended learning

Od září do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality formou blended learning“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0813, konkrétně klíčovou aktivitu č. 3 a 4:

 • Klíčová aktivita č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využítím ICT formou blended-learningu
 • Klíčová aktivita č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu

Bližší informace o projektu naleznete zde.


Zvyšování naší kvality

Od srpna do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2169, konkrétně klíčovou aktivitu č. 1, 2 a 4:

 • Klíčová aktivita č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Klíčová aktivita č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Klíčová aktivita č. 4: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Bližší informace o projektu naleznete zde.


Projekt Erasmus+

Registrační číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000360
Název projektu: Za technikou do EU

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Stáže žáků budou probíhat ve dvou polských školách (Zespól Szkól Lacznósci v Krakově a Zespol szkol nr 37 ve Varšavě) a ve dvou slovenských školách (Stredná odborná škola informačních technológii v Banské Bystrici a Stredná odborná škola informačních technológii v Bratislavě).

V rámci uskutečňovaných stáží žáci získávají nové dovednosti a znalosti v oblasti informačních technologií, telekomunikační techniky a počítačových sítí, které jsou důležité pro jeho následné uplatnění na trhu práce. Účastníci se naučí samostatně vyhledávat řešení zadaných problémů, flexibilitu, samostatnost, schopnost úvahy, rozhodování a práci v týmu.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 34 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.


Společné vzdělávání žáků středních škol za pomoci moderních technologií

Registrační číslo projektu: 2014/0072
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na spolupráci středních škol Slovenské a České republiky. Vytváří nové kontakty mezi příhraničními vzdělávacími institucemi v Kysuckém Novém Mestě a v Ostravě, umožňuje v reálu porovnat region a lidi za hranicemi.


Rozvoj kompetencí pracovníků SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ teleinformatiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0058
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu (SPŠei a SŠ teleinformatiky) vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a didaktických dovedností pedagogických pracovníků a posílení ICT a měkkých kompetencí nepedagogických pracovníků zapojených škol.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


PISA 2012

Projekt PISA je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků vzdělávání, který v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech členských zemí OECD.

Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.


S ICT ve škole lépe a radostněji


Hlavním cílem “šablon” a celého projektu “EU peníze středním školám” je zjednodušení formálních procesů spojených s čerpáním peněz z evropských fondů. Více informací v tomto letáčku.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0326
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

V rámci projektu “EU peníze školám” jsme v rámci šablony I/2 Inovace a zkvalitnění výuky vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Jazyk český – interpretace textu směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Jazyk český – filozofie umění

V rámci projektu “EU peníze školám” jsme v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedených předmětů:

 • Aplikační software – Gimp – práce s obrázky, práce s textem, fotomontáž; Corel Draw – vektorové obrázky
 • Elektrická měření – měřící systémy, chyby měření, měření frekvence, úrovně napětí, periody
 • Elektrická měření – revize spotřebičů
 • Fyzika – síla, práce, výkon, gravitace
 • Fyzika – teplota, teplo, tání, tuhnutí
 • Informační technologie – práce s obrázky, pracovní prostředí, panoramatické fotografie
 • Optické komunikace – spojování optických vláken, svařování optických vláken, charakteristika optických vláken
 • Praxe – vlastnosti směrovaného protokolu; packet, konfigurace
  Programování C# – konzolové aplikace, datové typy, cykly, větvení
 • Programování Java – logické funkce, cykly, větvení, práce s textovým souborem
 • Programování www – XHTML – barvy, text, tabulky; CSS – kaskádové styly
 • Programování – Windows, soubor, grafika
 • Programování – Třída NET, metody
 • Počítačové sítě – redundance, port

V rámci projektu “EU peníze školám” jsme v rámci šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Matematika – geometrie, kružnice, elipsa, hyperbola
 • Matematika – funkce, grafy

Vytvořené vzdělávací materiály jsou k dispozici na studijním oddělení Střední školy teleinformatiky, Opavská 1119, Ostrava-Poruba.


Posílení klíčových a jazykových kompetencí školských pracovníků

Hlavní cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a klíčových kompetencí pracovníků škol. V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/03.0028
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Nové technologie pro výuku datových sítí

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00753
Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání


Inkubátor Junior

Projekt je zaměřen na zvyšování motivace žáků středních škol v MSK, Olomouckém a Zlínském kraji v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Bude vytvořeno a realizováno 80 seminářů (1 motivační a 7 tématických na každé škole). Metodika tématických seminářů bude zpracována ve formě Příruček pro učitele a Pracovních sešitů pro žáky.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0020
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: Vysoká škola podnikání, a.s.


Eko Energie 2010


Projekt je zaměřen na problematiku životního prostředí spojenou s vývojem a aplikací nových technologií.
Součástí projektu je žákovská konference. Informace o projektu …
Závěrečná zpráva Eko Eneregie 2010 (obsahuje i fotografie).


Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava


Posláním Podnikatelského inkubátoru je motivace žáků a absolventů k podnikání, komplexní podpora začínajících inovativních firem i inovativních projektů zralých společností a mnoho dalšího.
Více se dozvíte v prezentaci Podnikatelského inkubátoru.


Nové přístupy využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.


Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují.
Podrobné informace o projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0049.
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě


Střední škola – brána k technické kariéře


Škola je zapojena do tohoto projektu, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí.


Mobilní škola interkulturního učení – nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér

Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

Projekt je realizován v partnerské spolupráci s Asociací středoškolských klubů ČR. Více informací na www.interkultura.cz.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání


Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě.
Více informací o projektu na www.nejsmevsichnistejni.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.


Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje


Naše škola je aktivním partnerem v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Další podrobnosti se dozvíte na oficiálních stránkách projektu.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/11.0112
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: RPIC-ViP s.r.o.


Spolupráce s TELESIS Technologies s.r.o.


Naše škola spolupracuje s firmou TELESIS Technologies s.r.o., která je významným Českým výrobce digitálních a VoIP telefonních ústředen.

V rámci V rámci spolupráce nám byla pro výuku zapůjčena digitální telefonní ústředna PX-24m. Jedná se o digitální pobočkovou ústřednu pro malé a střední firmy. Systém umožňuje používat analogové, digitální, ISDN a VoIP (protokol H.323 a SIP) pobočkové přípojky. Umožňuje připojení do LAN sítě a dle požadavku zákazníka směrovat volání přes PSTN síť nebo Internet. Žáci na této pobočkové ústředně provádí základní konfiguraci ústředny, jednotlivých linek (vnitřních i vnějších) a ověření doplňkových služeb poskytovaných touto pobočkovou ústřednou.


Ekologická osvěta v technické škole


Projekt je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007. Jde o tříměsíční aktivní působení na skupinu žáků 2. ročníků naší školy. Cílem projektu je získat a prohloubit ekologické povědomí žáků na škole. Prostředkem k vytýčenému cíli jsou exkurze, ekologické besedy, spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Ostravě a pobyt v terénním středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné. Paralelně probíhá mapování a vyhodnocování ekologických znalostí žáků formou testů a vytvořením závěrečných prezentací pro šíření projektu. Projekt má vychovávat žáky k udržitelnému rozvoji společnosti.

Exkurze:

 • Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze
 • OZO – Ostrava-Kunčice
 • Národní kulturní památka Dolní Vítkovice
 • Planetárium Johanna Palisy v Ostravě-Porubě

Stávám se středoškolákem

Projekt je realizován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené na práci. Jde o čtyřměsíční projekt zaměřený na adolescentní mládež, přicházející do prvních ročníků střední školy. Projekt, kromě přípravné a závěrečné vyhodnocující fáze zahrnuje 3 základní etapy.

První, pobytová adaptační část je zaměřena na mapování hodnot podle modifikace Tarterova dotazníku pro dospívající mládež, identifikující rizikové oblasti, dále na adaptaci v třídním kolektivu.

Ve druhé části se cíleně působí na žákovu osobnost v oblastech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, na adaptaci ve školním kolektivu, na osvojení efektivních metod učení a na seznamování se školními aktivitami žáků (peer metody, kdy starší žáci seznamují účastníky s aktivitami).

Třetí část projektu, opět pobytová je zaměřena na vyhodnocování sociometrických matic třídního kolektivu a na opakované vypracování modifikace Tarterova dotazníku.
Záměrem projektu je cíleně ovlivnit mladého člověka, v období přechodu ze základní na střední školu a po dobu dalších čtyřech měsíců tak, aby měl co nejlepší předpoklad stát se zdravou vyrovnanou osobností.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Naše škola uzavřela partnerství s VŠB – TU Ostrava v rámci evropského sociálního fondu v ČR.
Více informací k tomuto projektu naleznete zde.
Další informace k projektu ke stažení .

Název projektu: Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie
Číslo projektu: Č. j.: 4404/2006-303
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2./0311
Doba řešení: 20. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Vedoucí projektu: prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.


Program Leonardo da Vinci


Naše škola je zapojena do programu Leonardo da Vinci. Odborná a jazyková způsobilost je zdokonalována mezinárodními výměnnými stážemi mezi našimi nejlepšími žáky a žáky partnerských škol. V souvislosti s těmito výměnami nám byl již opakovaně schválen Projekt Leonardo da Vinci. Naši žáci stráví v partnerských školách dva týdny. Na odborných pracovištích žáci zhotovují výrobky podle modulů. Žáci mají možnost navštívit i pracoviště a informační servisy. Po návratu žáci informují ostatní žáky o způsobech výuky v partnerských školách a při následné návštěvě zahraničních žáků pomáhají s programem v odborném vyučování i ve volném čase. Žáci se tak profesně i jazykově zdokonalují. Výměn se účastní také odborný pedagogický dozor. Dorozumívacím jazykem je angličtina. Pedagogové na základě nových získaných vědomostí a zkušeností mají potažmo možnost inovovat a zdokonalovat praktickou výuku. Účastníci získávají osvědčení o účasti a Europass.

V rámci projektu naši žáci jezdí na stáže do partnerských škol v Německu (Telekomunikační škola Deutsche Telekom), v Polsku (Zespól Szkól Lacznósci, Krakow) a na Slovensko (Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bánská Bystrica a Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bratislava). V únoru 2008 jsme podali novou přihlášku do projektu Leonardo da Vinci 2008/2009, který nám byl opět schválen. Program jednotlivých stáží je neustále inovován.


Projekt IQ


Pracujeme na projektu IQ – Holandsko, jehož hlavním cílem je modernizace elektrotechnického vzdělávání a podpora spolupráce v obchodní sféře mezi Českou republikou a Nizozemím. Tento projekt je rozdělen na elektro, energetiku a telekomunikace. My se účastníme projektu v telekomunikacích, jsme satelitní školou projektu IQ Training Centre. Po úspěšném ukončení zkoušky v tomto projektu, získávají žáci certifikát, který má platnost v zemích EU. Tento certifikát z projektu IQ a Osvědčení o účasti v projektu Leonardo da Vinci žákům otevírají pracovní možnosti v ČR i v zemích Evropské unie.

Dne 15. až 17. dubna se naši žáci zúčastnili zkoušku MCI v rámci projektu IQ elektro ve zkušebním centru v Brně. Certifikát za úspěšné vykonání zkoušky získali: Martin Cigán, Jan Krejčí, Tomáš Maršálek, Jiří Skýpala a Martin Střelec


Projekt Junior Achievement


Tento projekt se zabývá aplikovanou ekonomií – projekt je financován v rámci Baťova projektu. Součástí projektu je provozování školního bufetu, nadační akce, účast na besedách, exkurzích a soutěžích pořádaných společností Junior Czech. Naše škola využívá tyto programy:

 • JA Firma
  • Enterprise Without Borders (Podnikání bez hranic)
  • GBE – Etika v podnikání
  • Entrepreneurial Skills Pass, možnost závěrečné on-line zkoušky s mezinárodní platností.
 • Ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN, ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
 • Teorie Aplikované ekonomie
 • E-learningový program Poznej svoje peníze (projekt vytváří podmínky pro získání základní orientace mladých lidí ve světe financí. Důraz je kladen na rozvoj osobních dovedností potřebných pro zodpovědné a úspěšné jednání v dospělosti)
 • Think Big School je program určený pro studenty třetích ročníků středních škol. Jde o příležitost získat praktické zkušenosti z oblasti projektového řízení, týmové spolupráce a digitálních technologií. Hlavním cílem je podpořit jejich podnikavého ducha, orientaci ve světě nových digitálních technologií a důvěru v nápady studentů.

Cena vévody z Edinburghu


Vznikla nová skupina žáků v rámci Programu Cena Vévody z Edinburghu. Skupina usiluje o získání stříbrného odznaku. Žáci ostatních skupin se účastnili řady aktivit. Skupina se připravuje na závěrečnou expedici v rámci získaní stříbrného odznaku Vévody z Edinburghu.
Napsali o nás: Lenka Juřenová, Deník, 24.10.2007


Jeden svět na školách


Aktivně se zapojujeme do vzdělávacích programů projektu “Vzdělávání o lidských právech” s použitím dokumentárního filmu realizovaného společností Člověk v tísni při ČT. Navazujícím projektem je projekt “Jeden svět na školách”, v jehož rámci se účastníme různých seminářů a školení. Žáci naší školy se zapojili do literární soutěže “Jeden svět na školách”. Školní kolo proběhlo v lednu a výsledky byly zveřejněny v Informačním centru naší školy.