Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Projekty a partnerství naší školy

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace
Název projektu: TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace je vybudováno Collaborative learning space (CLS) a školní firma. CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky). Na podporu podnikavosti je na škole vybudována reálná firma zaměřená na:

 • Poradenství v oblasti návrhu infrastruktury LAN sítí, kamerových systémů a zabezpečovací techniky, včetně přípravy a vypracování technických návrhů
 • Instalace metalických a optických telekomunikačních sítí, LAN sítí, kamerových systémů a zabezpečovací techniky, včetně konfigurace a správy zařízení
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály, vč. provádění odborných a vzdělávacích kurzů a školení
 • Výroba a prodej propagačních předmětů vč. reklamní a marketingové činnosti
 • Konfigurace aktivních prvků v počítačové sítí (L2 switch, L3 switch, router, firewall,…), konfigurace zabezpečovací techniky a kamerových systémů,
 • Technická podpora a servis instalovaných počítačových sítí, zabezpečovací techniky a kamerových systémů.

Leták k projektu ke stažení zde.


Zvýšení naší kvality IV

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Období programu: 1. 9. 2023 až 31. 1. 2026
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003362
Financování programu: Spolufinancováno Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality edukativního procesu formou personální podpory,
vzdělávání pedagogů a inovativního vzdělávání žáků.

Leták k projektu ke stažení zde.


Digitalizujeme školu

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1
Období programu: 1. 2023 až 31. 12. 2023
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období pořízeny mobilní digitální technologie pro výuku.

Leták k projektu ke stažení zde.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 1. 2023 až 31. 8. 2023
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 9. 2022 až 31. 12. 2022
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Období programu: 1. 1. 2022 až 31. 8. 2022
Financování programu: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

V rámci tohoto programu budou na naší škole ve výše uvedeném období probíhat individuální a skupinová doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Realizace: 7/2021–11/2023
Rozpočet: 450 mil. Kč
Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností.
Identifikační údaje partnera (P23)
Název partnera:
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
IČ: 00845329
DIČ: CZ 00845329
Statutární zástupce: Ing. Pavel Zubek

Podporované aktivity:

 • Gramotnostní aktivity
  • G1 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • G2 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
  • G6 Šablona: Tandemová výuka SŠ/VOŠ
  • G6 Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • ICT aktivity
  • I3 Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • I3a Kyberbezpečnost pro správce sítí
  • I3b Kyberbezpečnost/kyberbezpečí v dnešním světě
 • Jazykové aktivity
  • J1 Mezinárodní spolupráce odborných škol – eTwinning
  • J2 Prezentiáda
  • J3 Den ve firmách
  • J4 Kroužky cizího jazyka
  • J6 Šablona: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • J6 Šablona: Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ/VOŠ
  • J6 Šablona: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • Kariérové aktivity
  • K4 Motivační workshop pro žáky 1. ročníků
  • K23 Šablona: Personální podpora – Školní kariérový poradce
 • Odborné aktivity
  • O2 Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku
  • O3 Vzdělávání učitelů – odbornost
  • O5a Centra praktického vyučování
  • O6 Učitel ve firmě
  • O6 Šablona Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele
  • O7 Žák ve firmě
  • O7 Šablona Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • O8 Firma ve škole
  • O8 Šablona Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
  • O9 Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků
  • O10 Podpora efektivních forem vzdělávání
  • O10a Šablona Tandemová výuka SŠ/VOŠ
  • O10b Efektivní formy profesního rozvoje pedagogických pracovníků
  • O10c Šablona Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Polytechnické aktivity
  • P3 Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
  • P4 Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli
  • P5 Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze
  • P6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
  • P7 Kroužky pro žáky ZŠ


Interreg V-A SK-CZ

Název projektu: Robotika… a robot ti tyká…
Kód projektu v ITMS: 304011U542
Období projektu: 09/2020 – 06/2021
Celková výše uznatelných výdajů: € 192.263,07
z toho příspěvek EU: € 163.423,59, příspěvek státních rozpočtů ČR a SR: € 16.022,22, vlastní zdroje € 12.817,26.

Informační list projektu
Společná internetová prezentace
Výstup společného vzdělávání
Didaktické video č. 1
Didaktické video č. 2

Popis projektu:

Cílem představeného projektu je v kontextu potřeb trhu práce přizpůsobit vzdělávací proces na obou stranách oprávněného území tak, aby se dosáhlo zvýšené relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce v přeshraničním regionu. Důraz se bude klást na posílení klíčových kompetencí, zručnosti a znalostí žáků a pedagogů při vzdělávacím procesu se zřetelem na neustále se měnící podmínky na trhu práce.Aktivity jsou v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi platnými pro přeshraniční území. Naplánované aktivity se přetaví do správného investování do vzdělávání, zručnosti a celoživotního vzdělávání, což jsou hlavní principy udržitelného rozvoje. To má vliv i na ekonomicko-sociální rozvoj přeshraničního regionu.

Projekt generuje potenciál pro jeho budoucí udržitelnost. Jakákoliv investice do oblasti vzdělávání, vzdělávacího procesu s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zručnosti a znalosti žáků a pedagogů zvyšuje atraktivitu přeshraničního vzdělávání u zahraničních partnerů projektu.

Další významnou úlohou předkládaného přeshraničního projektu je podpora a motivace žáků netradičními formami a inovativním přístupem k hlubšímu vztahu k informatice jako variabilnímu a praktickému předmětu s výrazným uplatněním v ostatních předmětech a praktických věcech. Snahou projektu je také prostřednictvím humanoidních platforem robotů podnítit a rozvíjet u žáků projektový přístup v myšlení.

Cílové skupiny:

Žáci a pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia Antona Bernoláka Námestovo,Wichterlova gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Gymnázia Michala Miloslava Hodžu a Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha

Měřitelné ukazatele projektu:

 • P 0436 Počet účastníků přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání: 40
 • P0615 Podpořená přátelství v oblasti vzdělávání (včetně celoživotního vzdělávání): 1
 • P0626 Společné nástroje na podporu odborného vzdělávání v přeshraničním regionu: 1
 • P0680 Vytvořené společné prvky systému vzdělávání aplikované v přeshraničním regionu: 1


Registrační číslo projektu:
2020-1-CZ01-KA102-077440

Název projektu:
Erasmus+ záruka získání odborných znalostí

Období projektu:
01.09.2020 – 31.08.2022

Popis projektu:
Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“ je zaměřen na odborné vzdělávání spojené s poznáváním nových technologií. V našem projektovém návrhu žáci vyjíždějí ke čtyřem zahraničním partnerům. Hlavním cílem projektu je mezinárodní propojení aktivit středoškoláků v oblasti informačních technologií, programování, telekomunikací, a robotiky.

Projekt je důležitý pro užší sepětí školy s potřebami našeho regionu v oblasti zavádění nových informačních a komunikačních technologií a pro trénink mladých lidí k rozvoji a posílení osobnosti, k obohacení profesionality a ke zlepšení integrace na trhu práce v regionu, celé ČR a v zemích EU. Klademe důraz na týmovou práci, projektové vyučování, problémovou výuku a na prostor pro seberozvíjení. Jednotlivých čtrnáctidenních mobilit se zúčastní 4 různé skupiny žáků, celkem vycestuje 24 žáků. Každá partnerská škola zrealizuje jiný odborný program, který obsahuje odborné oblasti a technologie, které se v naší škole nevyučují. V rámci projektu budou uplatněny pravidla ECVET pro stanovení a zároveň zhodnocení úrovně dosažených odborných znalostí a dovedností. Součástí jednotlivých mobilit bude také volnočasový program, který bude zahrnovat prohlídku města, ve které se mobilita uskutečňuje, návštěvu význačných kulturních památek daného regionu a sportovní aktivity.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 4 dny.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Bánské Bystrici                                  26. 9. 2021 – 9. 10. 2021
 • stáž ve Varšavě                                             13. 2. 2022 – 26. 2. 2022
 • stáž v Krakově                                               13. 3. 2022 – 26. 3. 2022
 • stáž v Bratislavě                                            27. 3. 2022 – 9. 4. 2022

 

Registrační číslo projektu:
2019-1-SK01-KA229-060636_2

Název projektu:
Učme a spoznávajme sa navzájom

Období projektu:
01.09.2019 – 31.08.2022

Popis projektu:
Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, telekomunikační techniky a robotiky. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, práci v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 5 dnů.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Kysuckém Novém Městě         4. 11. 2019 –  8. 11. 2019
 • stáž v Ankaře                                         19. 9. 2021 – 24. 9. 2021

Zvýšení naší kvality III.

Od září 2019 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší kvality III.“ s reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014173.

Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • CLIC ve výuce na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Využití ICT ve vzdělávání pro žáky SŠ i pro Domov mládeže
 • Doučování žáků SŠ i Domova mládeže, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem
 • Klub pro žáky Domova mládeže zaměřený na zábavnou logiku a deskové hry

Bližší informace o projektu naleznete zde.


 

Zvýšení naší kvality II.

Od září 2017 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší kvality II.“ s reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005256.

Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Bližší informace o projektu naleznete zde.


 

eTwinning

Začátkem nového kalendářního roku 2018 se skupinka čtrnácti studentů 1.C zapojila v rámci výuky anglického jazyka do mezinárodního projektu komunity evropských škol eTwinning. Našim projektovým protějškem se stala rumunská střední škola Colegiul Tehnic „Edmont Nicolau“ Braila a společně zvolené téma projektu je „Films and young people“ (Filmy a mladí lidé).
Cílem projektu je získání, osvojení a sdílení informací z oblasti filmové tvorby, prezentace díla, interpretace, vyjádření svých pocitů k danému tématu, hodnocení a kritika, předání informací. Studenti získají a předají si vzájemně řadu informací z oblasti nejen filmu, ale také historie, politiky, hudby, životního stylu.


 

Projekt Erasmus+

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023209
Název projektu: Za odbornými znalostmi do EU
Období projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

 • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
 • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
 • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
 • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Zvyšování naší kvality formou blended learning

Od září do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality formou blended learning“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0813, konkrétně klíčovou aktivitu č. 3 a 4:

 • Klíčová aktivita č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využítím ICT formou blended-learningu
 • Klíčová aktivita č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu

Bližší informace o projektu naleznete zde.


Zvyšování naší kvality

Od srpna do prosince 2015 realizuje Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace projekt OP VK pod názvem „Zvyšování naší kvality“ s reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2169, konkrétně klíčovou aktivitu č. 1, 2 a 4:

 • Klíčová aktivita č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Klíčová aktivita č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • Klíčová aktivita č. 4: Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Bližší informace o projektu naleznete zde.


Projekt Erasmus+

Registrační číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000360
Název projektu: Za technikou do EU

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Stáže žáků budou probíhat ve dvou polských školách (Zespól Szkól Lacznósci v Krakově a Zespol szkol nr 37 ve Varšavě) a ve dvou slovenských školách (Stredná odborná škola informačních technológii v Banské Bystrici a Stredná odborná škola informačních technológii v Bratislavě).

V rámci uskutečňovaných stáží žáci získávají nové dovednosti a znalosti v oblasti informačních technologií, telekomunikační techniky a počítačových sítí, které jsou důležité pro jeho následné uplatnění na trhu práce. Účastníci se naučí samostatně vyhledávat řešení zadaných problémů, flexibilitu, samostatnost, schopnost úvahy, rozhodování a práci v týmu.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 34 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.


Společné vzdělávání žáků středních škol za pomoci moderních technologií

Registrační číslo projektu: 2014/0072
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na spolupráci středních škol Slovenské a České republiky. Vytváří nové kontakty mezi příhraničními vzdělávacími institucemi v Kysuckém Novém Mestě a v Ostravě, umožňuje v reálu porovnat region a lidi za hranicemi.


Rozvoj kompetencí pracovníků SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ teleinformatiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0058
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu (SPŠei a SŠ teleinformatiky) vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a didaktických dovedností pedagogických pracovníků a posílení ICT a měkkých kompetencí nepedagogických pracovníků zapojených škol.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


PISA 2012

Projekt PISA je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní výzkum v oblasti měření výsledků vzdělávání, který v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V současné době je do něj zapojeno 68 zemí včetně všech členských zemí OECD.

Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně kompetencí patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.


S ICT ve škole lépe a radostněji


Hlavním cílem „šablon“ a celého projektu „EU peníze středním školám“ je zjednodušení formálních procesů spojených s čerpáním peněz z evropských fondů. Více informací v tomto letáčku.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0326
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

V rámci projektu „EU peníze školám“ jsme v rámci šablony I/2 Inovace a zkvalitnění výuky vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Jazyk český – interpretace textu směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Jazyk český – filozofie umění

V rámci projektu „EU peníze školám“ jsme v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedených předmětů:

 • Aplikační software – Gimp – práce s obrázky, práce s textem, fotomontáž; Corel Draw – vektorové obrázky
 • Elektrická měření – měřící systémy, chyby měření, měření frekvence, úrovně napětí, periody
 • Elektrická měření – revize spotřebičů
 • Fyzika – síla, práce, výkon, gravitace
 • Fyzika – teplota, teplo, tání, tuhnutí
 • Informační technologie – práce s obrázky, pracovní prostředí, panoramatické fotografie
 • Optické komunikace – spojování optických vláken, svařování optických vláken, charakteristika optických vláken
 • Praxe – vlastnosti směrovaného protokolu; packet, konfigurace
  Programování C# – konzolové aplikace, datové typy, cykly, větvení
 • Programování Java – logické funkce, cykly, větvení, práce s textovým souborem
 • Programování www – XHTML – barvy, text, tabulky; CSS – kaskádové styly
 • Programování – Windows, soubor, grafika
 • Programování – Třída NET, metody
 • Počítačové sítě – redundance, port

V rámci projektu „EU peníze školám“ jsme v rámci šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů do níže uvedeného předmětu:

 • Matematika – geometrie, kružnice, elipsa, hyperbola
 • Matematika – funkce, grafy

Vytvořené vzdělávací materiály jsou k dispozici na studijním oddělení Střední školy teleinformatiky, Opavská 1119, Ostrava-Poruba.


Posílení klíčových a jazykových kompetencí školských pracovníků

Hlavní cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol zapojených do realizace projektu vedoucí k rozvoji jazykových znalostí a klíčových kompetencí pracovníků škol. V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/03.0028
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Nové technologie pro výuku datových sítí

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00753
Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání


Inkubátor Junior

Projekt je zaměřen na zvyšování motivace žáků středních škol v MSK, Olomouckém a Zlínském kraji v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Bude vytvořeno a realizováno 80 seminářů (1 motivační a 7 tématických na každé škole). Metodika tématických seminářů bude zpracována ve formě Příruček pro učitele a Pracovních sešitů pro žáky.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0020
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: Vysoká škola podnikání, a.s.


Eko Energie 2010


Projekt je zaměřen na problematiku životního prostředí spojenou s vývojem a aplikací nových technologií.
Součástí projektu je žákovská konference. Informace o projektu …
Závěrečná zpráva Eko Eneregie 2010 (obsahuje i fotografie).


Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava


Posláním Podnikatelského inkubátoru je motivace žáků a absolventů k podnikání, komplexní podpora začínajících inovativních firem i inovativních projektů zralých společností a mnoho dalšího.
Více se dozvíte v prezentaci Podnikatelského inkubátoru.


Nové přístupy využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách.


Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují.
Podrobné informace o projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0049.
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě


Střední škola – brána k technické kariéře


Škola je zapojena do tohoto projektu, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí.


Mobilní škola interkulturního učení – nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér

Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

Projekt je realizován v partnerské spolupráci s Asociací středoškolských klubů ČR. Více informací na www.interkultura.cz.


Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání


Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě.
Více informací o projektu na www.nejsmevsichnistejni.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.


Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje


Naše škola je aktivním partnerem v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Další podrobnosti se dozvíte na oficiálních stránkách projektu.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/11.0112
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: RPIC-ViP s.r.o.


Spolupráce s TELESIS Technologies s.r.o.


Naše škola spolupracuje s firmou TELESIS Technologies s.r.o., která je významným Českým výrobce digitálních a VoIP telefonních ústředen.

V rámci V rámci spolupráce nám byla pro výuku zapůjčena digitální telefonní ústředna PX-24m. Jedná se o digitální pobočkovou ústřednu pro malé a střední firmy. Systém umožňuje používat analogové, digitální, ISDN a VoIP (protokol H.323 a SIP) pobočkové přípojky. Umožňuje připojení do LAN sítě a dle požadavku zákazníka směrovat volání přes PSTN síť nebo Internet. Žáci na této pobočkové ústředně provádí základní konfiguraci ústředny, jednotlivých linek (vnitřních i vnějších) a ověření doplňkových služeb poskytovaných touto pobočkovou ústřednou.


Ekologická osvěta v technické škole


Projekt je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007. Jde o tříměsíční aktivní působení na skupinu žáků 2. ročníků naší školy. Cílem projektu je získat a prohloubit ekologické povědomí žáků na škole. Prostředkem k vytýčenému cíli jsou exkurze, ekologické besedy, spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Ostravě a pobyt v terénním středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné. Paralelně probíhá mapování a vyhodnocování ekologických znalostí žáků formou testů a vytvořením závěrečných prezentací pro šíření projektu. Projekt má vychovávat žáky k udržitelnému rozvoji společnosti.

Exkurze:

 • Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze
 • OZO – Ostrava-Kunčice
 • Národní kulturní památka Dolní Vítkovice
 • Planetárium Johanna Palisy v Ostravě-Porubě

Stávám se středoškolákem

Projekt je realizován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních zaměřené na práci. Jde o čtyřměsíční projekt zaměřený na adolescentní mládež, přicházející do prvních ročníků střední školy. Projekt, kromě přípravné a závěrečné vyhodnocující fáze zahrnuje 3 základní etapy.

První, pobytová adaptační část je zaměřena na mapování hodnot podle modifikace Tarterova dotazníku pro dospívající mládež, identifikující rizikové oblasti, dále na adaptaci v třídním kolektivu.

Ve druhé části se cíleně působí na žákovu osobnost v oblastech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, na adaptaci ve školním kolektivu, na osvojení efektivních metod učení a na seznamování se školními aktivitami žáků (peer metody, kdy starší žáci seznamují účastníky s aktivitami).

Třetí část projektu, opět pobytová je zaměřena na vyhodnocování sociometrických matic třídního kolektivu a na opakované vypracování modifikace Tarterova dotazníku.
Záměrem projektu je cíleně ovlivnit mladého člověka, v období přechodu ze základní na střední školu a po dobu dalších čtyřech měsíců tak, aby měl co nejlepší předpoklad stát se zdravou vyrovnanou osobností.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Naše škola uzavřela partnerství s VŠB – TU Ostrava v rámci evropského sociálního fondu v ČR.
Více informací k tomuto projektu naleznete zde.
Další informace k projektu ke stažení .

Název projektu: Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie
Číslo projektu: Č. j.: 4404/2006-303
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.2./0311
Doba řešení: 20. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Vedoucí projektu: prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.


Program Leonardo da Vinci


Naše škola je zapojena do programu Leonardo da Vinci. Odborná a jazyková způsobilost je zdokonalována mezinárodními výměnnými stážemi mezi našimi nejlepšími žáky a žáky partnerských škol. V souvislosti s těmito výměnami nám byl již opakovaně schválen Projekt Leonardo da Vinci. Naši žáci stráví v partnerských školách dva týdny. Na odborných pracovištích žáci zhotovují výrobky podle modulů. Žáci mají možnost navštívit i pracoviště a informační servisy. Po návratu žáci informují ostatní žáky o způsobech výuky v partnerských školách a při následné návštěvě zahraničních žáků pomáhají s programem v odborném vyučování i ve volném čase. Žáci se tak profesně i jazykově zdokonalují. Výměn se účastní také odborný pedagogický dozor. Dorozumívacím jazykem je angličtina. Pedagogové na základě nových získaných vědomostí a zkušeností mají potažmo možnost inovovat a zdokonalovat praktickou výuku. Účastníci získávají osvědčení o účasti a Europass.

V rámci projektu naši žáci jezdí na stáže do partnerských škol v Německu (Telekomunikační škola Deutsche Telekom), v Polsku (Zespól Szkól Lacznósci, Krakow) a na Slovensko (Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bánská Bystrica a Stredné odborné učiliště pošt a telekomunikácií, Bratislava). V únoru 2008 jsme podali novou přihlášku do projektu Leonardo da Vinci 2008/2009, který nám byl opět schválen. Program jednotlivých stáží je neustále inovován.


Projekt IQ


Pracujeme na projektu IQ – Holandsko, jehož hlavním cílem je modernizace elektrotechnického vzdělávání a podpora spolupráce v obchodní sféře mezi Českou republikou a Nizozemím. Tento projekt je rozdělen na elektro, energetiku a telekomunikace. My se účastníme projektu v telekomunikacích, jsme satelitní školou projektu IQ Training Centre. Po úspěšném ukončení zkoušky v tomto projektu, získávají žáci certifikát, který má platnost v zemích EU. Tento certifikát z projektu IQ a Osvědčení o účasti v projektu Leonardo da Vinci žákům otevírají pracovní možnosti v ČR i v zemích Evropské unie.

Dne 15. až 17. dubna se naši žáci zúčastnili zkoušku MCI v rámci projektu IQ elektro ve zkušebním centru v Brně. Certifikát za úspěšné vykonání zkoušky získali: Martin Cigán, Jan Krejčí, Tomáš Maršálek, Jiří Skýpala a Martin Střelec


Projekt Junior Achievement


Tento projekt se zabývá aplikovanou ekonomií – projekt je financován v rámci Baťova projektu. Součástí projektu je provozování školního bufetu, nadační akce, účast na besedách, exkurzích a soutěžích pořádaných společností Junior Czech. Naše škola využívá tyto programy:

 • JA Firma
  • Enterprise Without Borders (Podnikání bez hranic)
  • GBE – Etika v podnikání
  • Entrepreneurial Skills Pass, možnost závěrečné on-line zkoušky s mezinárodní platností.
 • Ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN, ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
 • Teorie Aplikované ekonomie
 • E-learningový program Poznej svoje peníze (projekt vytváří podmínky pro získání základní orientace mladých lidí ve světe financí. Důraz je kladen na rozvoj osobních dovedností potřebných pro zodpovědné a úspěšné jednání v dospělosti)
 • Think Big School je program určený pro studenty třetích ročníků středních škol. Jde o příležitost získat praktické zkušenosti z oblasti projektového řízení, týmové spolupráce a digitálních technologií. Hlavním cílem je podpořit jejich podnikavého ducha, orientaci ve světě nových digitálních technologií a důvěru v nápady studentů.

Cena vévody z Edinburghu


Vznikla nová skupina žáků v rámci Programu Cena Vévody z Edinburghu. Skupina usiluje o získání stříbrného odznaku. Žáci ostatních skupin se účastnili řady aktivit. Skupina se připravuje na závěrečnou expedici v rámci získaní stříbrného odznaku Vévody z Edinburghu.
Napsali o nás: Lenka Juřenová, Deník, 24.10.2007


Jeden svět na školách


Aktivně se zapojujeme do vzdělávacích programů projektu „Vzdělávání o lidských právech“ s použitím dokumentárního filmu realizovaného společností Člověk v tísni při ČT. Navazujícím projektem je projekt „Jeden svět na školách“, v jehož rámci se účastníme různých seminářů a školení. Žáci naší školy se zapojili do literární soutěže „Jeden svět na školách“. Školní kolo proběhlo v lednu a výsledky byly zveřejněny v Informačním centru naší školy.