Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 19. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN vydaného 12. dubna 2021 se od pondělí 19. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve vzdělávání.V uvedeném období bude výuka všech předmětů (včetně předmětu Praxe) probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce bude vyžadováno omluvení absence jako v případě prezenční výuky ve škole, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. Ve výše uvedeném období budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu.

V pondělí 19. dubna 2021 má vláda ČR na svém zasedání schválitmožnost prezenční přítomnosti žáků středních škol na praktickém vyučování (v našem případě předmět Praxe) od pondělí 26. dubna 2021. Žák, který se bude prezenčně ve škole účastnit výuky předmětu Praxe, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být před začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy od firmy Singclean dle následujícího postupu https://youtu.be/BmDnd140UH4. Testovat se nemusí žáci, pro které platí níže uvedené výjimky:

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Jakmile budou zveřejněny oficiální patřičné informace k výuce od 26. dubna 2021, tak Vás o nich budu bezprostředně informovat.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)