Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky v období od pondělí 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN vydaného 19. dubna 2021 se od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření umožňuje možnost prezenční přítomnosti žáků středních škol na praktickém vyučování, tj. od pondělí 26. dubna 2021 budeme prezenčně ve škole vyučovat předmět Praxe a výuka všech ostatních předmětů bude dál probíhat distančně on-line formou s využitím aplikace MS Teams dle běžného rozvrhu hodin. Probírané učivo a absence budou evidovány v elektronické třídní knize prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Při neúčasti na on-line výuce nebo prezenční výuky předmětu Praxe bude vyžadováno omluvení absence, tj. na základě pravidel stanovených ve školním řádu, oddíl XI. Pravidla pro omlouvání. 

Výuka předmětu Praxe od pondělí 26. dubna 2021 bude probíhat dle rozvrhu hodin v patřičný den: 

 • pro žáky tříd 1.A, 1.C, 1.D, 2.A, 2.C, 2.D, 4.A a 4.B od 7,25 do 9,55 a následně v tento den bude zbývající výuka probíhat od 11,05 distančně on-line s využitím MS Teams – ve výše uvedeném období budou mít žáci stravující se ve školní jídelně automaticky odhlášenou stravu,  
 • pro žáky tříd 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 3.D a 4.C od 13,10 do 15,35, přičemž předcházející výuka v tento den budeod 8,15 do 11,50 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams – ve výše uvedeném období (v den konání Praxe) budou mít žáci stravující se ve školní jídelně možnost přihlásit si stravu prostřednictvím aplikace Strava.cz Pro odebrání stravy ve školní jídelně bude nutné, aby se žáci do školy dostavili nejpozději ve 12,45 a následně se otestovali na učebně č. 16, dle pokynů viz níže, 
 • pro žáky třídy 3.C bude od 12,20 do 14,45, přičemž předcházející výuka v tento den bude od 8,15 do 11,00 probíhat distanční formou, a to formou on-line výuky s využitím aplikace MS Teams – ve výše uvedeném období (v den konání Praxe) budou mít žáci stravující se ve školní jídelně možnost přihlásit si stravu prostřednictvím aplikace Strava.cz Pro odebrání stravy ve školní jídelně bude nutné, aby se žáci do školy dostavili nejpozději v 11,50 a následně se otestovali na učebně č. 16, dle pokynů viz níže.  

Při prezenční výuce předmětu PRAXE ve škole nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory třídy FFP2 ve VŠECH prostorách školy pro žáky školy i zaměstnance. Nadále pak platí všechna ostatní pravidla stanovená Pravidly pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 aktualizace k 18.9.2020Pro účast na prezenční výuce předmětu Praxe nesmí mít žák příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být před začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy od firmy Singclean dle následujícího postupu https://youtu.be/BmDnd140UH4Testovat se nemusí žáci, pro které platí níže uvedené výjimky: 

 1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  
 2. doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,  
 3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Testování samoodběrnými neinvazivními antigenními testy od firmy Singclean bude probíhat na začátku výuky předmětu Praxe, a to na učebnách za dohledu vyučujících dle níže uvedeného rozpisu pro jednotlivé skupiny ve třídách: 

 • 1.A skupina A – úterý od 7,25 hod. – učebna č. 13 
 • 1.A skupina B – úterý od 7,25 hod. – učebna č. 14 
 • 1.B skupina A – pondělí od 13,10 hod. – učebna č. 13 
 • 1.B skupina B – pondělí od 13,10 hod. – učebna č. 14 
 • 1.C skupina A – pátek od 7,25 hod. – učebna č. 13 
 • 1.C skupina B – pátek od 7,25 hod. – učebna č. 14 
 • 1.D skupina A – středa od 7,25 hod. – učebna č. 13 
 • 1.D skupina B – středa od 7,25 hod. – učebna č. 14 
 • 2.A skupina A – pondělí od 7,25 hod. – učebna č. 13 
 • 2.A skupina B – pondělí od 7,25 hod. – učebna č. 14 
 • 2.B skupina A – středa od 13,10 hod. – učebna č. 13 
 • 2.B skupina B – středa od 13,10 hod. – učebna č. 14 
 • 2.C skupina A – pátek od 7,25 hod. – učebna č. 10 
 • 2.C skupina B – pátek od 7,25 hod. – učebna č. 11 
 • 2.D skupina A – středa od 7,25 hod. – učebna č. 10 
 • 2.D skupina B – středa od 7,25 hod. – učebna č. 11 
 • 3.A skupina A – úterý od 13,10 hod. – učebna č. 13 
 • 3.A skupina B – úterý od 13,10 hod. – učebna č. 14 
 • 3.B skupina A – čtvrtek od 13,10 hod. – učebna č. 13 
 • 3.B skupina B – čtvrtek od 13,10 hod. – učebna č. 14 
 • 3.C skupina A – pátek od 12,20 hod. – učebna č. 13 
 • 3.C skupina B – pátek od 12,20 hod. – učebna č. 14 
 • 3.D skupina A – pondělí od 13,10 hod. – učebna č. 10 
 • 3.D skupina B – pondělí od 13,10 hod. – učebna č. 11 
 • 4.A skupina A – úterý od 7,25 hod. – učebna č. 10 
 • 4.A skupina B – úterý od 7,25 hod. – učebna č. 11 
 • 4.B skupina A – čtvrtek od 7,25 hod. – učebna č. 13 
 • 4.B skupina B – čtvrtek od 7,25 hod. – učebna č. 14 
 • 4.C skupina A – středa od 13,10 hod. – učebna č. 10 
 • 4.C skupina B – středa od 13,10 hod. – učebna č. 11

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Žák s pozitivním výsledkem testu AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

V pondělí 3. května 2021 a v úterý 4. května 2021 bude z důvodu konání 1. a 2. řádného termínu jednotných přijímacích zkoušek v rámci 1. kola přijímacího řízení vyhlášeno ředitelské volno, tj. nebude probíhat prezenční ani distanční vzdělávání a žáci stravující se ve školní jídelně budou mít automaticky odhlášenou stravu. 

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)