Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k testování žáků a provozu školy ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. srpna 2021 vydalo dokument Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19.

Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy níže uvedená Pravidla pro provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19.

Na základě mimořádného opatření Ministerstvy zdravotnictví  Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN proběhne na začátku školního roku 2021/2022 preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, a to na začátku 1. vyučovací hodiny ve středu 1. září 2021, v pondělí 6. září 2021 a ve čtvrtek 9. září 2021. K testování žáků se budou používat samoodběrné neinvazivní antigenní testy od firmy Genrui BioTech. Testování bude probíhat dle následujícího postupu https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4:

 1. před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce,
 2. každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty,
 3. přiloženou zkumavku s roztokem otevřete a umístěte do stojánku,
 4. testovaný stahuje respirátor a provádí samoodběr dle pokynů:
 • zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky,
 • vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x,
 • zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu
 • stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny,
 • nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete, vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě, vyhodnocení testu (pozitivní/negativní/nečitelný) je k dispozici po 15 minutách. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Testování bude probíhat na učebnách dle rozvrhu hodin. Nepřítomní žáci budou po příchodu do školy testování na sekretariátu školy.

Testovat se nemusí žáci školy, pro které platí níže uvedené výjimky:

 1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 2. doloží negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 starší 72 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
 4. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,

Výše uvedené výjimky a) a b) je žák je povinen prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb a výjimky c) a d) předložením certifikátem o provedeném očkování.

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření,

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj. musí používat ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95) po celou dobu pobytu ve škole.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor), pak v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák v takovém případě není automaticky omluven ze vzdělávání a musí být omluven dle školního řádu.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Hezký zbytek dne.

Ing. Pavel Zubek, ředitel školy