Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k testování žáků v listopadu 2021

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od 1. listopadu 2021, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictvípřed začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy. Testování proběhne v pondělí 1. listopadu 2021 a v pondělí 8. listopadu 2021 na začátku 1. vyučovací hodiny. Testování bude probíhat v učebnách dle rozvrhu hodin. Nepřítomní žáci budou po příchodu do školy testování na sekretariátu školy.

K testování se budou používat antigenní testy od firmy Sejoy dle následujícího postupu https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

a. před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce,
b. každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty,
c. přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte celý obsah aniž byste se dotýkali okraje zkumavky,
d. testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

  • zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky,
  • vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x,
  • stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny,
  • nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete, vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 2 kapky roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě, vyhodnocení testu (pozitivní/negativní/nečitelný) je k dispozici po 15 minutách. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Testovat se nemusí žáci, pro které platí níže uvedené výjimky:

 a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 starší 24 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Výše uvedené výjimky a) a b) je žák je povinen prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Kompletní informace z MŠMT k testování žáků jsou k dispozici zde.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy