Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k testování žáků od 31. ledna 2022

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od pondělí 31. ledna 2022, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví před začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy – nadále se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Testování proběhne v pondělí 31. ledna 2022 a následně každé další pondělí až do odvolání výše uvedeného mimořádného opatření. Testování bude probíhat na začátku 1. vyučovací hodiny v učebně dle rozvrhu hodin. Nepřítomní žáci budou po příchodu do školy testování na sekretariátu školy. Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Nově platí výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů – pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné, aby žáci přinesli na sekretariát školy potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Prosím všechny žáky, aby do ukončení testování měli ve třídě nasazený respirátor.

K testování se budou používat anitegenní testy od firmy Sejoy dle následujícího postupu https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

a. před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce,
b. každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty,
c. přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte celý obsah aniž byste se dotýkali okraje zkumavky,
d. testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

  • zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky,
  • vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s reakčním roztokem a otočte jej asi 10x,
  • stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny,
  • nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete, vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 2 kapky roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě, vyhodnocení testu (pozitivní/negativní/nečitelný) je k dispozici po 15 minutách. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na základě elektronické žádanky, kterou vystaví krajská hygienická stanice.

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na základě elektronické žádanky, kterou vystaví krajská hygienická stanice.

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáky je povinnen bezodkladně informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď e-mailem na adresu sekretariat@teleinformatika.eu nebo telefonicky (popřípadě SMS zprávou) na číslo 733 615 476.

Žák s pozitivním výsledkem testu AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak na žáky.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy