Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k organizaci výuky od úterý 8. června 2021

Dobrý den,

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN se s účinností od úterý 8. června 2021 oproti současnosti mění následující:

  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • Při ostatních aktivitách ve škole např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ve společných prostorech zůstává stejný režim jako doposud, tj. povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2,
  • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

V platnosti dále zůstávají všechna ostatní opatření, o kterých jsem Vás informoval ve zprávě Informace k organizaci výuky od pondělí 24. května 2021:

Žák, který se bude prezenčně ve škole účastnit výuky, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a současně musí být před začátkem vyučování testován samoodběrnými neinvazivními antigenními testy od firmy Sejoy dle následujícího postupu https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

Žáci budou testování 1xtýdně. Testování proběhne v pondělí na začátku 1. vyučovací hodiny. Testování bude probíhat v učebnách dle rozvrhu hodin. Nepřítomní žáci budou po příchodu do školy testování na sekretariátu školy.

Testovat se nemusí žáci, pro které platí níže uvedené výjimky:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 starší 72 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Výše uvedené výjimky a) a b) je žák je povinen prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě pozitivního testu zletilý žák školy bez zbytečného odkladu opouští budovu školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování) a bude poučen, že je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Pokud bude pozitivně testován nezletilý žák školy (obdrží potvrzení o pozitivním testování), tak bude umístěn na izolační pokoj a tam vyčká do příchodu zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce udělí souhlas s opuštěním budovy školy, tak pozitivně testovaný nezletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák i zákonný zástupce bude poučen o povinnosti telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.
Ing. Pavel Zubek, ředitel školy